Föreningen Smålands Husarer

Föreningen Smålands Husarer


bildades redan i samband med Kungliga Smålands Husarregementes nedläggning 1927 för att bevara och utveckla minnet  från detta regemente. Initiativtagare till föreningen var dåvarande chefen överste Gilbert Hamilton och övriga då aktiva officerare. En interimsstyrelse bildades 1928 och föreningens första årsmöte hölls på Ränneslätt midsommarafton 1929 

Föreningens första stora uppgift blev att ordna en insamling och förverkligandet av en minnesstaty i Eksjö. Uppdraget gick till bildhuggaren A. Ohlson och konstgjutare Bergman i Stockholm. Statyn är världsunik genom att den föreställer en okänd, gemen 1600-talsryttare och inte en kung eller adelsman.


Statyn invigdes midsommarafton 1929 på Eksjö torg.


Redan på hösten 1928 publicerades första numret av föreningens medlemstidning ”Smålandsryttaren”. Den har sedan utkommit regelbundet med 4 nummer årligen utom under 2:a världskrigsåren då bara två nummer utgavs. I tidningen finns genom åren mängder av kavallerihistoria och förenings-angelägenheter. Tidningen ingår i medlemskapet i föreningen. Observera att föreningens ”logotyp” med smålandsryttarstatyn fanns redan på första numret 1928, alltså innan ens statyn var rest.


Ett stort arbete lades under 1970-talet ned med att framställa och publicera Kungliga Smålands Husarregementes Historia. Detta blev en förnämlig bok, som anses vara ett av de främsta historieverken om forna regementen.

År 2014 kom en ny reviderad och utökad upplaga av boken.


Ryttartorpet, i anslutning till nuvarande Ing2, ägs och förvaltas av föreningen. Se separat sida.

 

Husarmuséet har upprättats av föreningens medlemmar och är en fristående del i Militärkulturhistoriska museet i Eksjö. Se separat sida.

Person- och Regementshistoriska Forskaravdelningen, PRF, har till sin uppgift att ta fram historiska källdata om regementet, dess forna tiders ryttare samt registrera dessa och deras släktingar,boställen mm.Fullt utbyggt blir detta en god källa för släktforskare


Föreningen Smålands Husarer har såsom sin uppgift att förvalta traditionerna från det forna husarregementet och för att manifestera detta genomföres årligen ända sedan 1929 Husardagarna  i Eksjö, i regel andra helgen i Juni. Då samlas medlemmar från hela landet till årsmöte och Kyrkparad  med Korum på Eksjö torg. Dessutom genomföres ridträning och uppvisningar.

Föreningen är organiserad i lokalavdelningar, som var för sig på respektive hemort arbetar med att förkovra sig och sprida kunskap om kavalleritradition och regementets historia. Man genomför riduppvisningar, håller föredrag och deltager i andra arrangemang såsom hembygdsdagar m.m. Man strävar också efter att vara kontaktorgan för intresserade i området.

Lokalavdelningarna är Lifskvadron Eksjö, Anebytroppen, Hvetlanda skvadron, Säbytroppen Tranås och Staby skvadron i Kalmar ( Se adresser under Kontakta oss).

Vi samarbetar också med andra militärhistoriska föreningar genom organisationen RSMF, Riksförbundet för Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar. Ett exempel på detta var  Skvadron 2000, då alla kavalleriavdelningarna i Sverige samlades till en gemensam övning på Ränneslätt i Eksjö, samt 2008 då exercisen skedde på Ravlunda skjutfält i Skåne.

På bilderna ser du skvadron2000 på linje och till höger representanter för de forna 8 kavalleriregementena från höger K1-K8

År 2008 möttes återigen Små-lands Husarer och Skånska Kaval-leriskvadronen på Ravlunda skjutfält på Österlen för att öva tillsammans

Småländska Husarkvartetten spelar mässingskvartettmusik och underhåller vid konserter, fester, hembygdsföreningsmöten m.m.

Önskar Du veta mera om Föreningen Smålandshusarer eller intresserad av att bli medlem så


är Du välkommen att kontakta någon av oss under fliken "Kontakta oss"